فنگشویی

فنگ شویی

فنگ شویی علم چند هزارساله چینی است که زندگی شما را متحول می کند.

فنگ شویی بر چه ابعادی از زندگی ما تاثیر دارد؟

این علم در تمامی ابعاد زندگی از ارتباطات ثروت سلامتی و …. انسان تاثیر دارد.

در واقع فنگ شویی علم چگونگی چیدمان اشیا و بکارگیری آن در زندگی است.

پیام اصلی فنگ شویی چیست؟

پیام اصلی فنگ شویی ساده زیستی و جلوگیری از انباشتگی در زندگی است. چرا که انباشتگی باعث جلوگیری از راه یافتن انرژی های مثبت به زندگی می شود.

فنگ شویی یا خرافات؟

هر آنچه در فنگ شویی باعث ایجاد انباشتگی در زندگی شود و مسیرهای انرژی را سد کند جزو خرافات محسوب می شود.

طرفداران فنگشویی می دانند که با چیدمان درست اشیا و استفاده نکردن از برخی المان ها و استفاده کردن از المان های دیگر می توان زندگی را در جهت زیباتر شدن بهبود بخشید.

نمایش 1–10 از 21 نتیجه

فهرست