قانون جذب

قانون جذب

قانون جذب یکی از قانون های اصلی در جهان هستی و کائنات است.

قانون جذب روی چه قسمتی از زندگی انسان تاثیر می گذارد؟

قانون جذب بر همه ابعاد زندگی از قبیل زندگی شخص کاری روابط و غیره تاثیر فراوان دارد.

قانون جذب چه می گوید؟

قانون جذب می گوید به هر آنچه در زندگی امان بیشتر فکر کنیم همان چیز را جذب خواهیم کرد. چه آن چیز مثبت باشد و منفی. پس اگر می خواهید موارد مثبت را به زندگی جذب کنید مثبت فکر کنید.

نمایش 1–10 از 98 نتیجه

فهرست