آرزو

آرزو

آرزو آن چیزی است که انسان در پی به دست آوردنش است.

چه جیزهایی شامل آرزویمان می شود؟

همه دستاوردهای زیبایی که همیشه در انتظار رسیدن به آنها هستیم شامل آرزوهای ما می شود.

فایده داشتن آرزو چیست؟

آرزو باعث ایجاد انگیزه در انسان می شود. در انتظار رسیدن به چیزی که منتظرش هستم خود انگیزه ادامه دادن است.

نمایش یک نتیجه

فهرست